۱.یونیت جدید
2.ثبت سفارش و ورق
۲.ثبت اطلاعات قطعه
۳.تکمیل اطلاعات و ارسال
۴.ویژگی منحصر به فرد
۵.پیگیری سفارشات
۶.سایر قسمت ها